Vnitřní předpis ke stravování dětí a zaměstnanců podle vyhlášky 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění č. 107/2008 Sb. vydávám tento vnitřní předpis ke stravování dětí, který nabývá platnosti 1. 9. 2020:

strávníci 3 - 7 let:

  • dopolední svačina 9,- Kč
  • oběd 22,- Kč
  • odpolední svačina 9,- Kč
CELODENNÍ STRAVA 40,- Kč

dospělí: oběd 50,- Kč

DENNÍ STRAVNÉ se odhlašuje pouze do 7:30 hodin. FORMOU SMS NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH UČITELEK PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY (bližší informace na vývěsce v šatně). Pokud dítě onemocní a není řádně omluveno, je mu počítána celodenní strava.
V den náhlého onemocnění dítěte mají rodiče nárok na vyzvednutí oběda do přinesených nádob nejpozději do 11.15 hod ve školní kuchyni.
Pro nemocné děti nevaříme, oběd je možno vyzvednout pouze 1. den (viz školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška o MŠ č. 14/2005 Sb.).

Stravné a školné se hradí ZÁLOHOVĚ (od 5. do 20. dne v příslušném měsíci) pouze BANKOVNÍM PŘEVODEM na číslo účtu MŠ: 35-540 277 369 / 0800, vždy do 20. dne v měsíci. (informace o výši částky jsou k dispozici v MŠ).

Pro snadnější dohledání platby je NUTNÉ uvést variabilní symbol, ve zprávě pro příjemce JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.
HOTOVOSTNÍ PLATBY SE NEPŘIJÍMAJÍ.
• za děti s odkladem školní docházky a ty, které se zúčastní v roce 2021 zápisu do ZŠ, se ŠKOLNÉ NEHRADÍ a je účtováno pouze stravné.

Kontrola provedení plateb probíhá vždy ke konci příslušného měsíce.
Pokud ke kontrolnímu dni nebude platba na účet mateřské školy přijata a rodiče se nedomluví s ředitelkou školy osobně jinak, nebude dítě od následujícího dne přijato do MŠ do doby připsání částky na účet mateřské školy.

V Rakovníku 1. 9. 2020 Bc. Radka Sabová – ředitelka MŠ Průběžná Rakovník