Vnitřní předpis k vybírání úplaty na neinvestiční náklady v Mateřské škole Průběžná Rakovník dle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 123 odst. 2-5 a Vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 o předškolním vzdělávání §6 odst. 1-7., ve znění platných předpisů:

Výše úplaty pro rok školní rok 2020/2021 na celodenní docházku

je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021:

500,- Kč měsíčně.


Určení úplaty: výši úplaty na neinvestiční náklady v MŠ Průběžná Rakovník stanoví ředitelka školy od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021, dle platných výše uvedených předpisů.

Úplata se vztahuje: na všechny děti, které jsou od 1. 9. 2020 zapsány k docházce do MŠ Průběžná Rakovník, vyjma dětí, na které se vztahují výše citované zákony v platném znění.


Zproštění nebo snížení úplaty za předškolní vzdělávání: rozhodnutí uděluje ředitel školy na pololetí, na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (žádost musí ZZ podat nejpozději do 30. dne v měsíci), a to i s předložením originálu potvrzení rozhodnutí pracovního úřadu a sociální správy, že ZZ pobírá sociální příspěvek. Ten bude přiložen k žádosti o zproštění úplaty a evidován.
Rozhodnutí o osvobození od úplaty nebo o poměrné snížení musí ředitelka vydat nejpozději do 15 dnů od doručení písemné žádosti zákonným zástupcem.

Od dětí, které MŠ nenavštěvují během 1. 7. -31. 8. 2021 se úplata nevybírá. Během letních prázdnin je úhrada rozpočítána po dnech (25,- Kč za odchozený den). Uzavření školy o prázdninách stanoví ředitelka mateřské školy nejpozději do 15. 9. 2020.

Splatnost úplaty: úplata za kalendářní měsíc je placena zálohově společně se stravným a je splatná do 20. dne měsíce a to vkladem na účet školy. 1. platba bude provedena na základě rozpisu plateb od 5. 9. 2020 do 20. 9. 2020.

Využití úplaty: úplata smí být použita pouze na úhradu neinvestičních výdajů na předškolní vzdělávání v MŠ dle platných výše uvedených předpisů.


Neuhrazení platby: podle § 35 odst. d) školského zákona č. 561/2004 Sb., neuhradí-li zákonný zástupce úplatu za vzdělávání v MŠ ve stanoveném termínu (týká se i stravného), může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění ukončit docházku do MŠ.

V Rakovníku dne 30. 6. 2020 Bc. Radka Sabová - ředitelka MŠ Průběžná Rakovník