Vnitřní předpis k vybírání úplaty na neinvestiční náklady v Mateřské škole Průběžná Rakovník dle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 123 odst. 2-5 a Vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 o předškolním vzdělávání §6 odst. 1-7., ve znění platných předpisů:

Výše úplaty pro rok školní rok 2021/2022 na celodenní docházku

je od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022:

500,- Kč měsíčně.

Určení úplaty: výši úplaty na neinvestiční náklady v MŠ Průběžná Rakovník stanoví ředitelka školy od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, dle platných výše uvedených předpisů.

Úplata se vztahuje: na všechny děti, které jsou od 1.9.2021 do zapsány k docházce do MŠ Průběžná Rakovník, vyjma dětí, na které se vztahují výše citované zákony v platném znění.

Od dětí, které MŠ nenavštěvují během 1.7. -31.8.2022 se úplata nevybírá.

Během letních prázdnin je úhrada rozpočítána po dnech (25,- Kč za odchozený den)

Uzavření školy o prázdninách stanoví ředitel nejpozději do 15.9. 2021.

Splatnost úplaty: úplata za kalendářní měsíc je placena zálohově společně se stravným a je splatná do 20. dne měsíce vkladem na účet školy (1. platba bude provedena na základě rozpisu plateb k 1.9.2021 do 20.9.2021).                   

Využití úplaty: úplata smí být použita pouze na úhradu neinvestičních výdajů na předškolní vzdělávání v MŠ dle platných výše uvedených předpisů.

Neuhrazení platby: podle § 35 odst. d) školského zákona č. 561/2004 Sb., neuhradí-li zákonný zástupce úplatu za vzdělávání v MŠ ve stanoveném termínu (týká se i stravného), může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění ukončit docházku do MŠ.

 

V Rakovníku dne 28.6.2021                                                              Bc. Radka Sabová - ředitelka MŠ