Organizace dne v mateřské škole Průběžná Rakovník

Předškolní vzdělávání se organizuje převážně pro děti ve věku od 3 do 6 až 7 let, nejdříve však od dvou let.

Provoz mateřské školy je pondělí až pátek od 6:15h do 16:45h.

V každém pavilonu se děti scházejí od 6:15h. - 7:30h. v jedné třídě.

Běžný den ve školce

Dopoledne Poledne/odpoledne
 •  ranní příchod dětí od 6:15 do 8:15h (vyjma dětí, které plní v daném školním roce povinné předškolní vzdělávání od 8 hodin),
 • oběd 11,30-12:00h (1.třída)    
 • oběd 12 – 12:30 h (2.-4. třída).
 • spontánní i nabízené hry dle individuální volby dítěte za podpory a partnerství učitelky s ohledem na aktivní účast dítěte a jeho pedagogickou diagnostiku (během individuální, skupinové či kolektivní činnosti manipulativní, výtvarné, dramatické, hudebně – pohybové, tělesné aj.), prohlubování pozitivních vztahů a třídního klimatu, rozvoj komunikativních schopností, experimentace, spontánní sociální učení, situační učení, společný úklid hraček a pomůcek.
 •     ukládání, odpolední odpočinek, relaxační činnosti 12:30 – 14 h (červený pavilon) do 14:30 h. (zelený pavilon).
 •     hygiena, dopolední svačina 8:45h.- 9:15h.
 •   odpolední svačina 14:15h – 14:45h (červený pavilon), 14:30h – 15h (zelený pavilon).
 •     spontánní i nabízené hry dle výběru dítěte za podpory a partnerství učitelky.
 • odpolední činnosti - spontánní, individuální, skupinové či kolektivní činnosti dle organizačních a personálních možností na školním dvoře a zahradě.
 •    hygiena, převlékání, pobyt venku 9:45h. spontánní, nabízené i řízené činnosti metodou názorného, slovního i praktického působení.
 •   rozcházení dětí 15h – 16:45h

Do tříd jsou děti rozděleny homogenně (podle věku) následovně:

 1. třída – 2 - 3 - 4 roky.
 2. třída – 3 - 4 - 5 let.
 3. třída – 4 - 5 - 6 let.
 4. třída – 5 – 6 - 7 let.