Organizace dne v mateřské škole Průběžná Rakovník

Předškolní vzdělávání se organizuje převážně pro děti ve věku od 3 do 6 až 7 let, nejdříve však od dvou let.

Provoz mateřské školy je pondělí až pátek od 6:15h do 16:45h.

V každém pavilonu se děti scházejí od 6:15h. - 7:30h. v jedné třídě.

Časové uspořádání denních činností je plně v kompetenci učitelek, které již během plánování témat a aktivit přizpůsobují činnosti potřebám, zájmům a individualitám v třídním kolektivu dětí. Výjimku tvoří stravování a pobyt venku, díky kterému je pro děti orientace v čase přehlednější. Ve všech výchovně-vzdělávacích činnostech je program běžného dne přizpůsobován dětem, aktuálním situacím a ročnímu období. V průběhu dne tak mají děti dostatek času k samostatným, kolektivním i individuálním činnostem dle jednotlivých třídních vzdělávacích programů. Vzhledem k odborné kvalifikaci učitelek je pestrá nabídka programu výchovy a vzdělávání dětí realizována během celého dne a proto mateřská škola nenabízí zájmové kroužky.

Běžný den ve školce zpravidla sestává z následujících rituálů:

 • ranní příchod dětí,
 • spontánní, nabízené i řízené hry dle individuální volby dítěte za podpory a partnerství učitelky s ohledem na aktivní účast dítěte a jeho pedagogickou diagnostiku (během individuální, skupinové či kolektivní činnosti manipulativní, výtvarné, dramatické, hudebně – pohybové, tělesné aj.), prohlubování pozitivních vztahů a třídního klimatu, rozvoj komunikativních schopností, experimentace, spontánní sociální učení, situační učení, společný úklid hraček a pomůcek,
 • hygiena, dopolední svačina (zelený pavilon 8:15h. – 9:00h., červený pavilon 8:30h.- 9:15h.),
 • spontánní, nabízené i řízené hry dle výběru dítěte za podpory a partnerství učitelky,
 • hygiena, převlékání, pobyt venku (9:30h. – 11:30h. mladší děti tříd zeleného pavilonu, 10:00h-12:00h. starší děti tříd červeného pavilonu), spontánní, nabízené i řízené činnosti metodou názorného, slovního i praktického působení,
 • oběd (11:30h. – 12:00h. mladší děti v zeleném pavilonu, 12:00h. -12:30h. starší děti v červeném pavilonu),
 • odpolední odpočinek, relaxační činnosti (zelený pavilon 12:30h. – 14:00h., červený pavilon 12:30h. – 14:00h.),
 • odpolední svačina (14:15h. – 15:00h.),
 • odpolední činnosti - spontánní, individuální, skupinové či kolektivní činnosti dle organizačních a personálních možností na školním dvoře a zahradě,
 • rozcházení dětí 14:30h. – 16:45h.

Do tříd jsou děti rozděleny homogenně (podle věku) následovně:

 1. třída – 2 - 3 - 4 roky.
 2. třída – 3 - 4 - 5 let.
 3. třída – 4 - 5 - 6 let.
 4. třída – 5 – 6 - 7 let.