Základními principy mateřské školy P r ů b ě ž n á Rakovník jsou

P - POHYB, R – RADOST, Ů – ÚSPĚCH, B – BAREVNOST, Ě – EMPATIE, Ž – ŽIVOT, N - NÁZORNOST, Á – ASERTIVITA

 • Respektujeme rodinu jako nejdůležitější a nenahraditelnou roli v životě každého dítěte, a proto odbornou péčí přispíváme k výchově rodinné, podporujeme ji a doplňujeme.

 • Usilujeme o celkový rozvoj a prosperitu mateřské školy, která je otevřená, spolupracující, zajišťující rodičům i veřejnosti profesionalitu a partnerství.

„Můj život by měl být naplněný úžasem, objevováním a dobrodružstvím. Vezmi mě proto ven a nech mě poznat a zamilovat si svět.

Já ti na oplátku připomenu, jaké to je vidět svět vlastníma očima a mít srdce otevřené“.

Usilujeme o celkový rozvoj a prosperitu mateřské školy, která je otevřená, spolupracující, zajišťující rodičům i veřejnosti profesionalitu a partnerství.

Dlouhodobý plán školy

Dlouhodobým cílem rozvoje mateřské školy je postupné plnění dílčích úkolů k podpoře vybudování silné a perspektivní školy, která se stane otevřenou, přátelskou a efektivní mateřskou školou, v níž budou dětem předávány základy klíčových kompetencí pro přípravu na další stupeň vzdělávání. Spokojenost a spolupráce všech zaměstnanců, dětí, rodičů i veřejnosti je nedílnou součástí vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.
Teprve ve stabilní instituci je možné vytvářet stejný prostor a stejné podmínky pro všechny děti s pestrým programem předškolního vzdělávání a umožnit tak rozvoj nadání talentovaných dětí a dětí se speciálně vzdělávacími potřebami s respektem k zájmům a potřebám dětí. Směřování školy určuje základní vize a sledované oblasti, které vedou k formulaci těchto cílů:

a) Výchova a vzdělávání
Výchovně-vzdělávací činnosti v mateřské škole jsou realizovány dle Školního vzdělávacího programu, který byl koordinátory vypracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, principů předškolní pedagogiky a odsouhlasen kolektivem školy.
Za důležité považujeme pomoci dětem vytvářet srozumitelnou formou vztah a úctu k lidským hodnotám, odpovědnosti za svůj život a zdraví, vzájemné respektování, empatii, ohleduplnosti, kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.
Hlavní vize:

 • zajistit maximální soulad vzdělávání s přírodou,
 • zvyšovat kvalitu vzdělávání a výchovy dětí,
 • přizpůsobovat se požadavkům a potřebám současné doby (novým přístupům a myšlenkám),
 • propojit vzdělávání se skutečným prožitkem (podporovat dítě v osvojení si praktické zkušenosti),
 • rozvíjet osobnost dítěte,
 • podporovat jeho zdraví a tělesný rozvoj, zájem poznávat a objevovat, získávat zkušenosti,
 • umožnit dětem dostatečný prostor pro spontánní hru,
 • respektovat a přizpůsobovat se fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí,
 • rozvíjet individualitu každého dítěte,
 • vyhledávat a rozvíjet děti talentované a děti se speciálně vzdělávacími potřebami,
 • vhodně motivovat a vést děti ke sportu,
 • podporovat a doplňovat rodinnou výchovu.

Proto je záměrem všech zaměstnanců mateřské školy:

 • vytvářet vhodné, bezpečné a podnětné prostředí pro rozvoj osobnosti dítěte,
 • rozvíjet potenciál, individualitu každého dítěte a zajistit jeho všestranný rozvoj, v přirozeném prostředí v duchu pohodové atmosféry,
 • zvýšit kvalitu vzdělávání a výchovy dětí,
 • přizpůsobit se požadavkům a potřebám současné doby, měnící se společnosti, novým přístupům a myšlenkám,
 • celkový rozvoj a prosperita mateřské školy, která bude otevřená, spolupracující, zajišťující rodičům i veřejnosti profesionalitu a partnerství,
 • zaměstnancům poskytovat kvalitní prostředí, podporu, porozumění a vstřícné jednání,
 • vytvářet stejný prostor i podmínky pro všechny děti s respektováním jejich zájmů a potřeb,
 • umožnit rozvoj nadání talentovaných dětí a dětí se speciálně vzdělávacími potřebami,
 • rozšiřovat pestrost předškolního vzdělávání - sportovních činností a vzdělávání dětí přenášet co nejvíce do přírody,
 • lepší podmínky pro rozvoj dětské osobnosti s ohledem na její individuální potřeby, zájmy, nadání tak, aby výchovná práce citlivě vycházela z vývoje a zrání dětí, rozvíjela fyzické, psychické a sociální dovednosti,
 • zajišťovat pocit bezpečí a jistoty, pěstovat v dětech zdravé sebevědomí a sebejistotu,
 • podpora klimatu školy z pozice pedagogů, dětí, dalších zaměstnanců školy a rodičů,
 • reagovat na požadavky moderního edukačního působení a vycházet z aktuálních potřeb rozvoje a analýzy současné situace,
 • pokračovat v úspěšných akcích a realizovat nové - letní i zimní pobyt v přírodě, plavecký i cykloturistický kurz, sportovní olympiáda mateřských škol, školní akademie v areálu školy, účast na tanečních přehlídkách, výstava dětských výrobků, pěvecké a divadelní vystoupení,
 • probouzet v dětech zájem o umění – návštěva galerií, městské knihovny, výstav, koncertů a divadel,
 • dle organizačních možností organizovat jednodenní vzdělávací výlety – např. Techmania a planetárium Plzeň, ZOO Praha, sklárna Nižbor, hrad Křivoklát, naučná stezka CHKO Křivoklátsko aj.

b) Personální podmínky

 • respektovat právní normy vymezující pravidla školy a průběh předškolního vzdělávání,
 • vytvořit funkční systém informací směrem k zaměstnancům, k rodičům, partnerům školy a zřizovateli,
 • vymezit základní pravidla života školy, způsoby projednávání, stát se přirozenými partnery, rozvíjet vzájemný respekt, důvěru a toleranci,
 • rozvíjet odborný růst a umožnit vzdělávání všem zaměstnancům školy,
 • dle potřeb doplňovat pedagogický sbor.

Postupy:

 • vést pravidelné pedagogické a provozní rady, posilovat celý tým ve smyslu vzájemné komunikace – vyjádřit vlastní názor, který bude respektován,
 • spolupracovat na tvorbě ŠVP s pedagogickými pracovníky, společně promýšlet roční plán školy (projekty, akce apod.),
 • stanovit kritéria evaluace a navrhnout autoevaluační strukturu v jednotlivých oblastech,
 • vést zaměstnance k sebehodnocení (uvědomit si své kvality a napravit případné nedostatky),
 • motivovat a podporovat zaměstnance k dalšímu vzdělávání.

c) Ekonomické a materiální podmínky

 • účelně nakládat s finančními prostředky školy,
 • získávat možnosti dalších finančních zdrojů,
 • modernizovat vnitřní i vnější prostory mateřské školy,
 • připravit projekt a následně realizovat vybudování tělocvičny a zahradní pergoly,zajistit rekonstrukci společných prostor (chodeb), kuchyněk a šaten pro pedagogické pracovníky v budovách MŠ.

Postupy:

 • provést analýzu dosavadních výnosů a nákladů na provoz školy,
 • čerpat a hospodárně a účelně využívat finanční prostředky z evropských dotací, ze státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele,
 • vyhledávat nové finanční zdroje – granty, projekty, doplňkovou činnost i sponzorské materiální i finanční dary,
 • podle rozpočtových možností stanovit priority školy,
 • obnovovat vnitřní i vnější prostory školy (moderními herními prvky, nábytkem, didaktickými pomůckami a hračkami),
 • vytvářet bezpečné, hygienicky nezávadné, estetické a podnětné prostředí pro děti i všechny zaměstnance školy,
 • doplnit a rozšířit dětskou i pedagogickou knihovnu.

Zapojení MŠ do projektů:

 • Děti v pohybu - vlastní sportovní projekt MŠ.
 • Děti na startu.
 • Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
 • SYPO podpora pro začínající učitele.
 • MAP (Místní akční ORP Rakovník).
 • MAS (Místní akční skupina).
 • Karneval, Mikulášská nadílka, Vánoční nadílka, oslava Mezinárodního dne dětí návštěvy galerií, Městská knihovna Rakovník (spolupráce na projektech pro rozvoj předčtenářské gramotnosti), výstav, divadel, účasti na Sportovní olympiádě mateřských škol apod.)

Dle organizačních možností jsou rodičům dětí nepravidelně nabízeny další aktivity pro podporu a rozvoj zdravého životního stylu:

 • Plavání.
 • Solná jeskyně.
 • Cykloturistický výlet
 • Jednodenní vzdělávací výlety a exkurze (např. Techmania a planetárium Plzeň, ZOO Praha, sklárna Nižbor, hrad Křivoklát, Medvědárium Beroun, Plavecký bazén Laguna Beroun, přírodovědná naučná stezka CHKO Křivoklátsko aj).

Realizujeme:

 • aktualizaci systému informací na webových stránkách, vývěskách školy i facebookovém profilu směrem k rodičům, k partnerům školy a široké veřejnosti,
 • v souladu s GDPR využíváme vedení administrativy v elektronické podobě - Správa MŠ,
 • pro vzájemnou komunikaci s rodiči aplikaci Naše MŠ.

Umožňujeme rodičům přístup do vzdělávacího procesu, účast a podíl na různých aktivitách školy:

 • Sportovní dny v rámci projektu Děti v pohybu (společně s trenéry sportovních oddílů), přednášky a besedy s odborníky, tvořivé dílny, Adventní čas (vystoupení dětí, jarmark, pohoštění) Letní akademie (vystoupení dětí),
 • Letní a zimní vícedenní pobyt (za finanční podpory rodičů).
 • Angličtina Helen Doron (za finanční podpory rodičů).