Provoz mateřské školy je zajištěn od pondělí do pátku v době od 6:15h do 16:45h

Příchozí děti v době od 6:15 do 7:30 hodin se scházejí ve spodních třídách každé budovy.

V případě nepřítomnosti Vašeho dítěte je možné informovat učitelky příslušné třídy prostřednictvím aplikace NAŠE MŠ nebo formou SMS, nejpozději do 7:30 hodin příslušného dne (z důvodu odhlášení stravného).

V případě neodhlášení oběda je možné vyzvednutí do vlastních nádob v předem domluveném čase (týka se pouze prvního dne absence dítěte).

Telefonní čísla na učitelky dětí jednotlivých tříd se dozvíte na informačních vývěskách v prostorách šatny konkrétní třídy.

Předškolní vzdělávání se organizuje převážně pro děti ve věku od 3 do 6 až 7 let, nejdříve však od dvou let.

Základními principy mateřské školy P r ů b ě ž n á Rakovník jsou

P - POHYB, R – RADOST, Ů – ÚSPĚCH, B – BAREVNOST, Ě – EMPATIE, Ž – ŽIVOT, N – NÁZORNOST, Á – ASERTIVITA

Usilujeme o celkový rozvoj a prosperitu mateřské školy, která je otevřená, spolupracující, zajišťující rodičům i veřejnosti profesionalitu a partnerství.

Šedá budova - správní

 • ředitelna, sborovna, kuchyně, kancelář, prádelna, sklady potravin, spisovna,
 • tělocvična se sociálním zázemím a šatnou.

Zelená budova

 • dvě třídy pro nejmladší děti.

Červená budova

 • třídy starších dětí (povinný předškolní rok, odklad školní docházky a mladší).

Všechny budovy jsou zajištěny bezpečnostním systémem, sloužící jako prevence vstupu neznámých osob pro ochranu dětí, dospělých a majetku. Bezbariérový přístup nižších tříd dovoluje přijímat i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Interiér budov pro výchovu a vzdělávání dětí:

 • Třídy jsou světlé, slunné a prostorné, dvě jsou v přízemí a dvě v patře.
 • Místnosti jsou rozděleny na herní část s kobercem a prostor s linoleem se stoly a židlemi upravenými dle věkem požadovaných tělesných výšek dětí.
 • Interiér každé třídy umožňuje i dostatečné pohybové vyžití s využitím cvičebního nářadí a náčiní, kterým jsou děti podporovány ve spontánním pohybovém projevu.
 • Během školního roku se děti podílejí na prezentaci svých prací (i když většina výchovně vzdělávacích činností je přenášena ven),
 • Informační vývěsky pro rodiče informují o telefonních číslech na učitelky dětí jednotlivých tříd.
 • Každá třída využívá uložení didaktických i drobných sportovních pomůcek v několika kabinetech (overbally, gymbally, švihadly, míči, lavičkami, akupresními ježky, apod.).
 • Mateřská škola disponuje i ústředním kabinetem s tělovýchovnými a sportovními pomůckami, který je součástí třídy nejstarších dětí. Je vybaven švédskými bednami a lavičkami, trampolínou, šplhací věží, žíněnkami aj., které jsou k dispozici učitelkám všech tříd.
 • Třídy jsou vybaveny pianem nebo klávesy a audiovizuální technikou (televizorem s DVD přehrávačem, CD přehrávače, notebooky s tiskárnou, spodní třídy kopírkami).
 • V každé třídě děti využívji vlastní sociální zázemí odpovídající hygienickým požadavkům.

Interiér každé třídy umožňuje i dostatečné pohybové vyžití s využitím cvičebního nářadí a náčiní, kterým jsou děti podporovány ke spontánnímu pohybu. Každá třída využívá vlastní sociální zázemí odpovídající hygienickým požadavkům.

Hračky a didaktické pomůcky

jsou volně zpřístupněny dětem dle tělesné výšky (odpovídající v potřebném množství a rozmanité nabídce dle věkových i individuálních zvláštností - včetně dětí mimořádné nadaných i s tělesným i psychickým oslabením).

Zahrada

je vybavena dvěma velkými pískovišti, herními prvky a zahradními domky pro ukládání hraček. Pro spontánní pohyb děti využívají travnatý i vyasfaltovaný povrch pro jízdu na odrážedlech, koloběžkách, jízdních kolech. Prostory MŠ a zahrada zajišťují bezpečné prostředí, které je soustavně udržováno, splňuje hygienické podmínky a normy dle platné legislativy týkající se čistoty, osvětlení, hluku, absence jedovatých rostlin apod.

Životospráva

Mateřská škola využívá vlastní světlé a prostorné kuchyně, ze které jsou přes školní dvůr pokrmy přepravovány do kuchyněk jednotlivých tříd (vybavených myčkami nádobí, lednicemi a elektrickými troubami se sklokeramickou deskou).

Děti se zde stravují třikrát denně a to s intervaly mezi jídly. Pitný režim dětí je pro děti zajištěn v každé třídě i během pobytu na školní zahradě. Nápoje si děti mohou nalévat ze skleněných nádob s kohoutkem,  což děti podporuje v sebeobsluze a dodržování pitného režimu kdykoliv během dne s možností vlastního výběru. Dopolední svačiny jsou pestré a děti mají možnost výběru a ochutnání.

Odpočinek je zajišťován s ohledem na věk a individuální potřeby dítěte. Všechny děti mají možnost výběru krátkého odpočinku na lehátku a poslechu pohádky, prohlížení knih či klidných činností s ohledem na děti, které spánek potřebují. Těm jsou v herním prostoru rozložena lehátka a lůžkoviny.

Dostatek pohybu je dětem umožněn během spontánních i nabízených aktivit během celého dne ve třídách, zahradě i během pobytu mimo areál školy. Pro budování kladného vztahu ke sportu je využíváno přilehlé hokejbalové hřiště i areál Městského atletického stadionu. Vycházky po okolí umožňují budovat zájem o věci kolem i hru a činnosti v přírodě. Organizovány jsou vycházky a výlety do okolí, vzdálenějších měst, na kulturní akce i historické památky. Každoročně je předškolním dětem nabízen a pořádán pětidenní letní i zimní pobyt v přírodě.

Psychosociální podmínky

Respektujeme rodinu jako nejdůležitější a nenahraditelnou roli v životě každého dítěte, a proto odbornou péčí přispíváme k výchově rodinné, doplňujeme a podporujeme ji. Snažíme se každému dítěti zajistit dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení s ohledem na vývojové tělesné, rozumové, sociální a emocionální potřeby. Důležitým cílem všech zaměstnanců mateřské školy je vytváření přátelského prostředí a tvořivého klimatu, které pozitivně ovlivňuje průběh i výsledky výchovně-vzdělávacích činností.