V areálu mateřské školy se nacházejí tři oddělené budovy (správní a dvě budovy pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku). Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada, která je vybavena dvěma velkými pískovišti, herními prvky a zahradními domky pro ukládání hraček. Děti všech tříd mohou ke spontánnímu pohybu využívat travnatý i vyasfaltovaný povrch (pro jízdu na odrážedlech, koloběžkách, kolech s využitím bezpečnostních přileb). Prostory MŠ a zahrada zajišťují bezpečné prostředí, které je soustavně udržováno, splňuje hygienické podmínky a normy dle platné legislativy týkající se čistoty, osvětlení, hluku, absence jedovatých rostlin apod.

Interiér správní budovy:

 • ředitelna, sborovna, kuchyně, kancelář, prádelna, sklady potravin, spisovna, výtvarný atelier (malířské stojany, keramická pec), prostor pro odrážedla, koloběžky a jízdní kol.

Naproti správní budově docházejí do dvou tříd zelené budovy nejmladší děti. Vedlejší červenou využívají děti starší. Celý areál je zajištěn bezpečnostním systémem, sloužícím jako prevence vstupu neznámých osob pro ochranu dětí, dospělých a majetku. Bezbariérový přístup nižších tříd dovoluje přijímat i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Interiér budov pro výchovu a vzdělávání dětí:

 • Třídy jsou světlé, slunné a prostorné, dvě jsou v přízemí a dvě v patře.
 • Místnosti jsou rozděleny na herní část s kobercem a prostor s linoleem se stoly a židlemi upravenými dle věkem požadovaných výšek dětí.
 • Interiér každé třídy umožňuje i dostatečné pohybové vyžití s využitím cvičebního nářadí a náčiní, kterým jsou děti podporovány ve spontánním pohybovém projevu.
 • Během školního roku se děti podílejí na prezentaci svých prací (i když většina výchovně vzdělávacích činností je přenášena ven),
 • Informační vývěsky pro rodiče informuje o telefonních číslech na učitelky jednotlivých tříd.
 • Každá třída využívá uložení didaktických i drobných sportovních pomůcek v několika kabinetech (overbally, gymbally, švihadly, míči, lavičkami, akupresními ježky, apod.).
 • Mateřská škola disponuje i ústředním kabinetem s tělovýchovnými a sportovními pomůckami, který je součástí třídy nejstarších dětí. Je vybaven švédskými bednami a lavičkami, trampolínou, šplhací věží, žíněnkami aj., které jsou k dispozici učitelkám všech tříd.
 • Třídy jsou vybaveny pianem nebo klávesy a audiovizuální technikou (televizorem s DVD přehrávačem, CD přehrávače, notebooky s tiskárnou, spodní třídy kopírkami).
 • V každé třídě děti využívji vlastní sociální zázemí odpovídající hygienickým požadavkům.

Hračky a didaktické pomůcky

 • Volně zpřístupněny dětem dle tělesné výšky (odpovídající v potřebném množství a rozmanité nabídce dle věkových i individuálních zvláštností - včetně dětí mimořádné nadaných i s tělesným i psychickým oslabením).
 • Dle finančních možností, hospodaření školy i v rámci sponzorských darů jsou průběžně doplňovány.
 • Šablony II  „Hravá matematika“ - zakoupeno 20 tabletů a dva 3Boxy (projektory) pro variabilitu interaktivní výuky pro předškolní děti. Mladší děti mají možnost poznávat moderní technologie a základy ICT pomocí 10 robotických včel Bee-Bot, které rovněž rozvíjí předmatematickou gramotnost.
 • Denně je využívána dětská i pedagogická knihovna a děti jsou nápodobou vedeny k přirozenému zájmu o knihy.

Životospráva

Mateřská škola využívá vlastní světlé a prostorné kuchyně, ze které jsou přes školní dvůr pokrmy přepravovány do kuchyněk jednotlivých tříd (vybavených myčkami nádobí, lednicemi a elektrickými troubami se sklokeramickou deskou).
 • Děti se stravují třikrát denně.
 • Jsou dodržovány pravidelné intervaly mezi jídly.
 • Pitný režim dětí je zajištěn v každé třídě (voda, čaj, voda se sirupem) - v letním období i na zahradě.
 • Nápoje jsou kuchařkami připraveny do nerezových nádob s víkem nebo skleněných nádob s kohoutkem (během pobytu venku) - děti jsou podporovány v sebeobsluze a dodržování pitného režimu kdykoliv během dne s možností vlastního výběru.
 • Dopolední svačiny jsou pestré a děti mají možnost výběru a ochutnání.
 • Obědy jsou vydávány na každé třídě zvlášť: ve třídách zelené budovy od 11:30h, v červené od 12:00h. U všech dětí je (v běžném režimu) podpořena samostatnost a sebeobsluha.
 • Podávání dopoledních i odpoledních svačin probíhá formou švédských stolů s bohatou nabídkou ovoce či zeleniny dle plnění norem vy váženého stravování.
 • Sestavováním jídelníčku vyvážené stravy a pitného režimu, jsou zcela respektovány vývojové potřeby dětí předškolního věku a nejen přípravou pokrmů z převážně čerstvých potravin jsou dodržovány zásady předepsaných technologií, které jsou namátkově kontrolovány vedením školy a hygienickou stanicí.
 • Pokrmy jsou dětem nabízeny,  k ochutnání jsou motivovány (pokud je pro dítě vyžadováno ze zdravotních důvodů dietetické omezení (dieta, alergie, atopický ekzém) je strava dle lékařského doporučení po dohodě s rodiči upravena a přizpůsobena).
 • Odpočinek je zajišťován s ohledem na věk a individuální potřeby dítěte. Všechny děti mají možnost výběru krátkého odpočinku na lehátku a poslechu pohádky, prohlížení knih či klidných činností s ohledem na děti, které spánek potřebují. Těm jsou v herním prostoru uklízečkou rozložena lehátka a lůžkoviny.

 • Dostatek pohybu je dětem umožněn během spontánních i nabízených aktivit v rámci celého dne (ve třídách, zahradě i  mimo areál školy).
 • Pro budování kladného vztahu ke sportu využíváme přilehlé hokejbalové hřiště i areál Městského atletického stadionu.
 • Vycházky po okolí umožňují budovat zájem o věci kolem i hru a činnosti v přírodě (vedení školy dbá na dodržení délky dopoledního pobytu venku cca dvou hodin, s přihlédnutím na počasí, teplotu, čistotu ovzduší a hlášením Okresní hygienické stanice).
 • Organizovány jsou vycházky a výlety do vzdálenějšího okolí, měst, na kulturní akce i historické památky. Každoročně je předškolním dětem nabízen a pořádán pětidenní letní i zimní pobyt v přírodě.

  Psychosociální podmínky

Snažíme se každému dítěti zajistit dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení s ohledem na vývojové tělesné, rozumové, sociální a emocionální potřeby. Důležitým cílem všech zaměstnanců mateřské školy je vytváření přátelského prostředí a tvořivého klimatu, které pozitivně ovlivňuje průběh i výsledky výchovně-vzdělávacích činností.

 • Usilujeme o partnerství s rodiči (vyhovět aktuálním požadavkům a přání s ohledem na potřeby kolektivu dětí v jednotlivých třídách a organizačních i personálních možností mateřské školy).
 • Doba adaptace nově příchozích dětí je závislá na jejich individuálních potřebách a přáních za spolupráce učitelek s rodiči (uvědomujeme si, že všechny děti i dospělí mají stejná práva, možnosti i povinnosti, nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován).
 • Všichni zaměstnanci se snaží vést děti k samostatnosti.
 • Přístup učitelek k dětem je podporující, sympatizující s podporou rodiny. Během výchovně vzdělávacího procesu poskytujeme pozitivní hodnocení, pochvaly čímž děti motivujeme k další činnosti.
 • Poskytujeme dětem dostatek osobní svobody a volnosti v rámci společenských norem, pravidel chování i bezpečnosti.
 • Podporujeme utváření zdravého sebevědomí dítěte, neformálních vztahů a rozvíjíme ohleduplnost, toleranci, slušnost, podporu, vzájemnou empatii. Dětem je ponechán prostor k hledání řešení případných vzájemných nedorozumění.
 • Podporujeme utváření vlastního názoru dítěte. 
 • Ve vztahu k dospělým si děti z počátečního tykání postupně osvojují zdvořilostní oslovení a zásady slušného společenského chování (pozdravit, poděkovat, překonat případný počáteční ostych v požádání o pomoc).
 • Všechny zaměstnance mateřské školy děti postupně poznávají, což může přispět k radostnému pobytu dítěte v mateřské škole.