V areálu mateřské školy se nacházejí tři oddělené budovy (správní a dvě budovy pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku). Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada, která je vybavena dvěma velkými pískovišti, herními prvky a zahradními domky pro ukládání hraček. Děti všech tříd mohou ke spontánnímu pohybu využívat travnatý i vyasfaltovaný povrch (pro jízdu na odrážedlech, koloběžkách, kolech s využitím bezpečnostních přileb). Prostory MŠ a zahrada zajišťují bezpečné prostředí, které je soustavně udržováno, splňuje hygienické podmínky a normy dle platné legislativy týkající se čistoty, osvětlení, hluku, absence jedovatých rostlin apod.

Interiér správní budovy (šedá):

 • ředitelna, sborovna, kuchyně, kancelář, prádelna, sklady potravin, spisovna, výtvarný atelier (malířské stojany, keramická pec), prostor pro odrážedla, koloběžky a jízdní kol.

Naproti správní budově docházejí do dvou tříd zelené budovy nejmladší děti. Vedlejší červenou využívají děti starší. Celý areál je zajištěn bezpečnostním systémem, sloužícím jako prevence vstupu neznámých osob pro ochranu dětí, dospělých a majetku. Bezbariérový přístup nižších tříd dovoluje přijímat i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Interiér budov pro výchovu a vzdělávání dětí (zelená/červená):

 • Třídy jsou světlé, slunné a prostorné, dvě jsou v přízemí a dvě v patře.
 • Místnosti jsou rozděleny na herní část s kobercem a prostor s linoleem se stoly a židlemi upravenými dle věkem požadovaných výšek dětí.
 • Interiér každé třídy umožňuje i dostatečné pohybové vyžití s využitím cvičebního nářadí a náčiní, kterým jsou děti podporovány ve spontánním pohybovém projevu.
 • Během školního roku se děti podílejí na prezentaci svých prací (i když většina výchovně vzdělávacích činností je přenášena ven),
 • Informační vývěsky pro rodiče informuje o telefonních číslech na učitelky jednotlivých tříd.
 • Každá třída využívá kabinety k uložení didaktických i sportovních pomůcek.
 • Třídy jsou vybaveny piany i audiovizuální technikou.
 • V každé třídě děti využívji vlastní sociální zázemí odpovídající hygienickým požadavkům.

Hračky a didaktické pomůcky

 • Volně zpřístupněny dětem v potřebném množství a rozmanité nabídce dle věkových i individuálních zvláštností - včetně dětí mimořádné nadaných i s tělesným i psychickým oslabením.
 • Dle finančního hospodaření školy jsou průběžně doplňovány a rozšiřovány.
 • Šablony II  „Hravá matematika“ děti mají možnost využívat ke vzdělávací činnosti 20 tabletů a dva 3Boxy (projektory) pro variabilitu interaktivní výuky pro předškolní děti. Mladší děti mají možnost poznávat moderní technologie a základy ICT pomocí 10 robotických včel Bee-Bot, které rovněž rozvíjí předmatematickou gramotnost. Činnosti probíhají uvnitř i v okolí mateřské školy.
 • Denní využívání pedagogické i dětské knihovny vede děti k přirozenému zájmu o knihy.

Životospráva

Mateřská škola využívá vlastní světlé a prostorné kuchyně, ze které jsou přes školní dvůr pokrmy přepravovány do přípravných kuchyní jednotlivých tříd (vybavených myčkami nádobí, lednicemi a elektrickými troubami se sklokeramickou deskou).
 • Děti se stravují třikrát denně s dodržováním pravidelných intervalů mezi jídly.
 • Pitný režim dětí je zajištěn v každé třídě (voda, čaj, mléčné nápoje) a je podporována v sebeobsluze.
 • Podávání dopoledních i odpoledních svačin probíhá formou švédských stolů s bohatou nabídkou ovoce či zeleniny dle plnění norem vyváženého stravování. Děti obědvají ve svých třídách.
 • Pokud je pro dítě vyžadováno ze zdravotních důvodů dietetické omezení (dieta, alergie, atopický ekzém) je strava dle lékařského doporučení po dohodě s rodiči upravena a přizpůsobena).
 • Odpočinek je zajišťován s ohledem na věk a individuální potřeby dítěte. Všechny děti mají možnost krátkého odpočinku na lehátku a poslechu pohádky, prohlížení knih či klidných činností s ohledem na děti, které spánek potřebují. Těm jsou v herním prostoru školnicí rozložena lehátka a lůžkoviny.

 • Dostatek pohybu je dětem umožněn během spontánních i nabízených aktivit v rámci celého dne (ve třídách, zahradě i  mimo areál školy).
 • Pro budování kladného vztahu ke sportu využíváme přilehlé hokejbalové hřiště i areál Městského atletického stadionu.
 • Vycházky a činnosti v přírodě umožňují budovat zájem o věci kolem i hru a činnosti v přírodě.
 • Organizovány jsou vycházky a výlety do vzdálenějšího okolí, měst, na kulturní akce i historické památky. Každoročně je předškolním dětem nabízen a pořádán pětidenní letní i zimní pobyt v přírodě.

  Psychosociální podmínky

Snažíme se každému dítěti zajistit dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení s ohledem na vývojové tělesné, rozumové, sociální a emocionální potřeby. Důležitým cílem všech zaměstnanců mateřské školy je vytváření přátelského prostředí a tvořivého klimatu, které pozitivně ovlivňuje průběh i výsledky výchovně-vzdělávacích činností.

 • Usilujeme o partnerství s rodiči (vyhovět aktuálním požadavkům a přáním s ohledem na potřeby kolektivu dětí v jednotlivých třídách a organizačních i personálních možností mateřské školy).
 • Doba adaptace nově příchozích dětí je závislá na jejich individuálních potřebách a přáních za spolupráce učitelek s rodiči (uvědomujeme si, že všechny děti i dospělí mají stejná práva, možnosti i povinnosti, nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován).
 • Všichni zaměstnanci se snaží vést děti k samostatnosti.
 • Přístup učitelek k dětem je podporující, sympatizující s podporou rodiny. Během výchovně vzdělávacího procesu poskytujeme pozitivní hodnocení, pochvaly čímž děti motivujeme k další činnosti.
 • Poskytujeme dětem dostatek osobní svobody a volnosti v rámci společenských norem, pravidel chování i bezpečnosti.
 • Podporujeme utváření zdravého sebevědomí dítěte, neformálních vztahů a rozvíjíme ohleduplnost, toleranci, slušnost, podporu, vzájemnou empatii. Dětem je ponechán prostor k hledání řešení případných vzájemných nedorozumění.
 • Podporujeme utváření vlastního názoru dítěte. 
 • Ve vztahu k dospělým si děti postupně osvojují zdvořilostní oslovení a zásady slušného společenského chování.
 • Všechny zaměstnance mateřské školy děti postupně poznávají, což může přispět k radostnému pobytu dítěte v mateřské škole.